Stadgar

Antagna av årsmötet 2007-03-13 och fastställda av extra medlemsmöte 2007-10-25

Antagna av årsmötet 2011-03-10 och fastställda av extra medlemsmöte 2011-05-05

§1. Ändamål

Engelsbergsbygdens Intresseförening (EI), är en ideell förening, partipolitiskt obunden och har till uppgift att verka för Ängelsbergsbygdens liv och utveckling, att ta tillvara medlemmarnas intressen samt främja samarbete och kontakt.

§2. Styrelsen säte.

Styrelsens säte skall vara Ängelsberg.

§3. Medlemskap

Enskild person som delar EI:s ändamål kan bli medlem. Medlem kan uteslutas av styrelsen om medlem uppenbarligen bryter mot stadgarna eller vid utebliven medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek bestäms för påföljande år av årsmötet.

§4. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång.

§5. Årsmöten och Medlemsmöten

Utöver ordinarie årsmöte kan extra årsmöte eller medlemsmöte påkallas av styrelsen, revisorerna eller 1/3 av medlemskåren. Årsmöten och medlemsmöten kan fatta beslut om att inrätta arbetsgrupper och om evenemang eller annan verksamhet.

§6. Styrelse

Årsmötet väljer styrelse som består av 6 personer; ordförande, kassör, samt 4 ledamöter. Samtliga väljs på en period av två år. Styrelsen väljs så att ordförande och kassör ej ersätts vid samma tillfälle. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, tillsätter arbetsgrupper, övriga befattningshavare samt kan adjungera ledamot. Styrelsen skall anses beslutsmässig när minst fyra av de sex ledamöterna är närvarande. Adjungerad eller annan kallad till styrelsemöte har yttranderätt men ej rösträtt.

§7. Valberedning.

Valberedningen består av två personer, valda på ett år. Årsmötet utser sammankallande. Valberedningen skall senast 4 veckor före utlyst årsmöte tillfråga den vars mandattid utgår om intresse för kandidering till nästa mandatperiod.

§8. Kallelse till årsmöte mm

Kallelse till årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöten sker genom anslag på bygdens anslagstavlor eller i brev till medlemmarna senast 14 dagar före sådant möte

§9. Motion till årsmötet

Motion till årsmötet ska vara inlämnad till styrelsen senast 1 mars

§10. Årsmötets dagordning

Vid årsmötet gäller i tillämplig omfattning

 • 1. Fastställande av dagordning.
 • 2. Val av ordförande för årsmötet.
 • 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 • 4. Val av två justerare av protokollet.
 • 5. Styrelsens berättelse över verksamheten samt räkenskaper.
 • 6. Revisorernas berättelse.
 • 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 8. Val av ordförande för två år
 • 9. Val av kassör för två år.
 • 10. Val av ledamöter för två år
 • 11. Val av revisor och suppleant för den.
 • 12. Val av valberedning om två personer på ett år.
 • 13. Styrelsens förslag och inlämnade motioner.
 • 14. Beslut om årsavgiftens storlek.
 • 15. Övriga frågor som anmälts till styrelsen före årsmötet samt sådana frågor som årsmötet beslutar ta upp.
 • 16. Avslutning

§ 11. Röstning vid årsmöte.

Varje medlem har en röst vilken avges med bifallsrop eller handuppräckning. Vid lika röstetal avgör lotten. All röstning sker öppen om inte någon av de närvarande begär sluten omröstning .

§12. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid jämnt röstetal

§13. Protokoll vid sammanträden med styrelse och arbetsgrupper

Protokoll förs vid varje sammanträde och justeras av styrelsens ordförande respektive arbetsgruppens mötesordförande. För föreningen viktiga handlingar skall fortlöpande arkivförvaras på betryggande sätt.

§14. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§15. Revision

Förvaltningsberättelse och räkenskaper överlämnas senast den I5 februari till revisorerna som avger sin berättelse till styrelsen senast den 1 mars. Två revisorer väljes på två år växlande. En suppleant för dessa väljes på ett år.

§16. Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna sker vid två på varandra följande möten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. För bifall till ändring krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna

§17. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan ske vid två på varandra följande årsmöten med 2/3-dels majoritet. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas och behållning därefter gå till verksamhet i enlighet med föreningens syften.